LIJEK KOJI LIJEČI

Božja zapovijed da ljubimo svoje neprijatelje može se činiti kao gorak, neugodan lijek. Ali kao i ricinusovo ulje koje sam morao progutati u mladosti, to je lijek koji liječi.

Isus je vrlo jasno rekao: "Čuli ste da je rečeno: Ljubi bližnjega svojega, a mrzi neprijatelja svojega. A ja vam kažem: Ljubite svoje neprijatelje, blagoslivljajte one koji vas proklinju, činite dobro onima koji vas mrze i molite za one koji vas zlostavljaju i koji vas progone" (Mt 5,43-44).

Je li Isus ovdje proturječio Zakonu? Uopće ne. On je ukinuo duh tijela koji je ušao u Zakon. U to vrijeme, Židovi su voljeli jedino Židove. Židov se nije smio rukovati s Nežidovom niti dopustiti da njegov plašt dotakne odjeću tuđina. Međutim, to nije bio duh koji je nalagao sveti Zakon: "Ako je gladan neprijatelj tvoj, nahrani ga kruhom, i ako je žedan, napoj ga vodom. Jer mu zgrćeš ugljevlje na glavu, i Jahve će ti platiti" (Izr 25,21-22).

Mi možemo mrziti nemoralna djela onih na vlasti. Možemo mrziti grijehe homoseksualaca, počinitelja pobačaja i svih Kristovih preziratelja. Ali Gospodin nam zapovijeda da ih ljubimo kao ljude – ljude za koje je on umro – i zapovjedio nam je da molimo za njih. Ako ikada mrzim osobu umjesto njezina grijeha, ne predstavljam vjerno Krista.

Bio sam svjedok parade homoseksualaca na Petoj aveniji ovdje u gradu New Yorku. Prolazilo je dvjesto pedeset tisuća homoseksualaca, mnogi od njih napola goli. Neki su nosili parole koje su govorile: "Bog je homoseksualac." Vidio sam i da su neki izašli iz redova i skočili na kršćane koji su nosili parole koje su glasile: "Bog mrzi vaš grijeh, ali vas ljubi."

Zajapurio sam se od ljutnje. Osjećao sam se kao da bih trebao sazvati oganj sličan onome što je pao na Sodomu. Ali onda sam rekao svome srcu: "Ja sam poput učenika koji su htjeli sazvati oganj da proždere one koji su odbili Isusa."

Ljubite svoje neprijatelje! Ljubite one militantne grešnike koji vam griješe u lice! Blagoslivljajte one koji vas proklinju!

To je upravo ono što je Isus rekao. Dakle, činite to!