četvrtak, ožujka 05, 2015

OPRANI NJEGOVOM RIJEČI

Mnogi kršćani danas žele pokrivalo krvi za grijeh, ali ne i čišćenje! Obred starozavjetnog šatora nudi jasan primjer te vrste hodanja s Bogom koji bi kršćani trebali imati.

Šator je imao vanjsko predvorje gdje su se ubijale žrtvene životinje. To je osiguravalo pokrivalo krvi za grijeh. Ali i izvana je bio umivaonik gdje se vršilo čišćenje. Nijedan svećenik nije mogao ući u Svetinju nad svetinjama i razgovarati s Bogom licem u lice a da se najprije nije očistio.

Neki kršćani vjeruju da mogu mimoići umivaonik koji stoji za nas da se operemo vodom Riječi. Oni vjeruju da mogu upasti na sveto mjesto s grijehom svuda po sebi i grešnim navikama duboko ugrađenim u svoje srce. Jednostavno ulaze i hvališu se: "Pravednik sam Božji u Kristu."

Savršeno srce traži više od sigurnosti ili pokrivanja grijeha! Ono traži da bude u njegovoj nazočnosti kako bi imalo komunikaciju! Komunikacija je razgovor s Gospodinom, sudjelovanje u divnom zajedništvu, traženje njegova lica. Zbog toga i ulazite u Svetinju nad svetinjama! To ide ovim redom: pokrivanje, čišćenje, predanje, zajedništvo.

Mnogi vjernici, međutim, ne žele ništa više od pokrivanja – brzu kartu za slavu! Bez boli, bez križa, bez čišćenja! Oni viču: "Ja sam pod krvi. Siguran sam!"

No oni citiraju samo pola retka: "I krv nas njegova Sina, Isusa, čisti od svakoga grijeha" (1 Iv 1,7). Pročitajte cijeli redak: "Ako tvrdimo da smo u zajedništvu s njim, a živimo u tami, lažemo i ne postupamo prema istini. Ali ako u svjetlu živimo, kao što je on u svjetlu … krv nas njegova Sina, Isusa, čisti od svakoga grijeha" (1 Iv 1,6-7). Isus je rekao: "Vi ste već čisti zbog riječi koju sam vam rekao" (Iv 15,3).

Čujemo propovijedanje koje kaže: "Ne trebate biti istraživani. Svi vaši grijesi su pod krvi! Sve to kopanje i traženje grijeha dovodi samo do osude i krivnje." U Otkrivenju 2,23 Isus kaže: "Tako će sve crkve znati da sam ja onaj koji ispitujem (umove) i srca. I svakomu ću od vas platiti prema vašim djelima." Ljubljeni, on je govorio crkvi!

srijeda, ožujka 04, 2015

SRCE KOJE SE DA ISPITATI

Jednom tijekom dugačke vožnje od farme Teen Challenge u Pensylvaniji do grada New Yorka, Gospodin je progovorio mom nutarnjem čovjeku: "Postoji nešto kao savršeno srce. Želim ti pokazati što je to da bi to mogao tražiti." U ono vrijeme, Bog je otkrio mom duhu da Krist predaje samoga sebe onima koji hodaju pred njim savršena srca, srca koje odgovara.

"Jahve ispituje sva srca" (1 Ljet 28,9). Savršeno srce vapi s Davidom: "Pronikni me svega, Bože, srce mi upoznaj … pogledaj, ne idem li putem pogubnim" (Ps 139,23-24).

Bog je rekao i Jeremiji: "Ja, Jahve, istražujem srca" (Jer 17,10). Hebrejsko značenje za ovaj izraz je: "Ja ispitujem duboko." Pismo kaže: "Jer Duh sve ispituje, čak i dubine Božje" (1 Kor 2,10).

U Otkrivenju 2,24 Isus govori o "sotoninim dubokim tajnama", silasku u veliku dubinu grijeha. Rekao je da zlo silazi duboko u dušu; da ima korijenje koje silazi u pakao. David je rekao za zle: "I nutrina i srce čovjekovo bezdan su duboki" (Ps 64,6). "Bludnica je jama duboka" (Izr 23,27).

Ovi odlomci sveta su upozorenja: "Ne shvaćate kako duboko ova povezanost sa zlom utječe na vas! Ona vas vodi dolje u dubine samog sotone, dubine koje su tajanstvene, bez dna, duboke. Taj put vodi u pakao."

U ovim posljednjim danima, grijeh je postao složen, prepreden, sjetilan i istančaniji. On dolazi prikriveno kao umjetnost, kultura i obrazovanje. Vjerujem da su to sad nove dubine grijeha. Poprimio je snažnije, dublje korijene. Naša djeca suočena su s dubinama grijeha koje mi nikada nismo činili i nikada nećemo! "Teško onima koji se od Jahve kriju da bi svoje sakrili namjere, i koji u mraku djeluju" (Iz 29,15). Savršeno srce želi da dođe Duh Sveti i istraži dubine unutarnjeg čovjeka, da osvijetli sve skrivene dijelove, da istraži, iskopa i izloži sve što nije slično Kristu.

utorak, ožujka 03, 2015

SAVRŠENOG SRCA

Pred Gospodinom je moguće hodati savršenog srca! Bog je rekao Abrahamu: "Ja sam Bog Svemogući: hodaj preda mnom i budi savršen" (Post 17,1).

Bog je rekao i djeci Izraelovoj: "Budi savršen pred Jahvom, Bogom svojim" (Pnz 18,13). David je odlučio u svom srcu da će biti poslušan toj zapovijedi. Rekao je: "Razmotrit ću put savršenstva … Hodit ću u domu svojemu savršenog srca" (Ps 101,2).

Pismo isto tako ističe da je Salomon podbacio u toj Božjoj zapovijedi da bude savršen: "Srce njegovo nije više bilo savršeno pred Jahvom, kao što je pripadalo srce njegova oca Davida … nije se sasvim pokoravao Jahvi kao što se pokoravao njegov otac David" (1 Kr 11,4-6).

Gospodnju zapovijed da budemo savršeni vidimo i u Novom zavjetu. Isus je rekao: "Dakle: budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski" (Mt 5,48).

Pavao je pisao: "… da učinimo savršenim svakog čovjeka u Kristu" (Kol 1,28). Zatim u istoj Poslanici: "… da biste postali savršeni i puni svega što je po volji Božjoj" (Kol 4,12).

I Petar je rekao: "Bog, izvor svakovrsne milosti, onaj koji vas je u Kristu pozvao u svoju vječnu slavu, sam će vas, kad budete neko vrijeme trpjeli, usavršiti, učvrstiti, ojačati i utvrditi" (1 Pt 5,10).

Savršenstvo ne znači bezgrešno srce, bez mane. Čovjek sudi po vanjskom izgledu, onim što vidi. Ali Bog sudi srce, nevidljive motive (1 Sam 16,7). Za Davida je rečeno da je imao savršeno srce pred Bogom "sve dane svoga života", no ipak je često iznevjerio Gospodina. Njegov život zauvijek je bio obilježen preljubom i strašnim ubojstvom.

Osnovna definicija savršenosti je: cjelovitost, zrelost. Na hebrejskom i grčkom, ova definicija uključuje: poštenje, biti bez mrlje, bez sramote, potpuno poslušan. To znači, završiti što je započeto; potpuno izvršenje. Wesley je to nazivao "neprestanom poslušnošću". Savršeno srce je srce koje odgovara. Ono brzo i potpuno odgovara na Gospodnje pozive, šapate ili upozorenja. To srce govori sve vrijeme: "Govori, Gospodine, sluša sluga tvoj. Pokaži mi put i hodat ću njime."