ISUS I EFEŠKA CRKVA

U svojoj strahovitoj objavi, kao što je zapisano u Otkrivenju 1, Ivan vidi Isusa kako hoda između sedam novozavjetnih crkava u Aziji. Kristove oči ognjeni su plamen i odjeven je u svećeničku odjeću. Jasno je da je došao suditi tim crkvama po pravdi.

Petar piše: "Vrijeme je da počne sud s kućom Božjom" (1 Pt 4,17). A sad, kad se Isus pojavljuje između tih sedam crkava, počinje im suditi i prema dobrom i prema lošem koje vidi. Ti sudovi pojavljuju se u Otkrivenju 2 i 3 i svaka riječ dolazi izravno s Isusovih usana.

Tih sedam crkava zapravo su bile stvarne zajednice na stvarnim lokacijama: Efez, Smirna, Laodiceja itd. Međutim, Ivan čuje glas Božji koji ne govori samo tim određenim crkvama, nego i crkvi općenito – zapravo svakom vjerniku koji čeka skori Isusov povratak.
Isus započinje svoje sudove nabrajajući mnoge dobre stvari o crkvama koje ga blagoslivljaju i pohvaljuje svaku crkvu za te stvari. Ali on vidi i nekoliko stvari koje ga duboko žaloste i daje upozorenje svakoj crkvi.

Njegova prva poruka je za kršćane u Efezu, crkvi koja je bila utemeljena na pobožnom učenju apostola Pavla. Isusov sud o Efežanima je: "… ostavio si svoju prvu ljubav " (Otk 2,4).

Kad Isus ovdje koristi riječi prva ljubav, ne govori o nezreloj ljubavi koju doživljavamo kad ste tek obratimo. Naprotiv, on govori o isključivoj ljubavi: "Jednom sam zauzimao prvo mjesto u vašem srcu, ali sad ste izgubili isključivost svoje ljubavi za mene. Dopustili ste da druge stvari zauzmu moje mjesto."

Značajno je da od svih grijeha na koje Isus ukazuje u tim sedmorim crkvama – preljub, lakomost, mlakost, lažno učenje, Jezabele na vlasti, mrtvo bogoštovlje, duhovna sljepoća – prvi grijeh koji imenuje je onaj koji ga najviše žalosti: gubitak ljubavi za njega. Naš Bog je ljubomoran i neće dopustiti da išta stane pred našu ljubav za njega.