DONOŠENJE NAJBOLJEGA GOSPODINU

U Starom zavjetu ljudi se nisu mogli približiti oltaru s janjetom koje je bilo s manom, slijepo ili hromo. Gospodinu su trebali donijeti najbolje.

Kakvo vrijeme vi donosite Gospodinu u molitvi? Je li to vaše najbolje vrijeme, kad ste potpuno budni? Ili, naprotiv, dolazite Bogu ujutro da molite o svetim stvarima s umom ispunjenim svime što se treba obaviti toga dana? Ili mu dolazite umorni i iscrpljeni nakon radna dana, vukući se u njegovu nazočnost?

Ljubljeni, vaš um i srce moraju biti tamo gdje su vaše usne! Izaija je govorio o toj vrsti "žrtava paljenica i klanica … (koje će biti) ugodne na mojem žrtveniku, jer će se Dom moj zvati Dom molitve" (Iz 56,7). Oni koji donose ugodne žrtve jesu oni koji "pristadoše uz Jahvu da mu služe i da ljube ime Jahvino" (Iz 56,6).

Ugodna žrtva na Božjem oltaru nije hroma, mlaka, pospana žrtva, obvezatan prinos posljednjeg trenutka. Naprotiv, ona dolazi iz srca koje je prožeto ljubavlju za Isusa, srca koje neprestano vapi: "Bože, dolazim danas k tebi da te upoznam. Želim više tebe!"

Gospodin kaže onima koji donose takve žrtve: "Njih ću dovesti na svoju svetu goru i razveseliti u svojem Domu molitve" (Iz 56,7). On će čuti naše molitve i dovesti nas na mjesto svetosti, radosti i sile!

"Blaženi oni koji čuvaju propise njegove, čitavim srcem njega traže" (Ps 119,2).

Kad jednom uspostavite naviku moljenja i isključite sve smetnje, Bog želi da ga tražite svim svojim srcem: "Ondje ćeš tražiti Jahvu, Boga svoga. I naći ćeš ga ako ga budeš tražio svim srcem svojim i svom dušom svojom" (Pnz 4,29).