KRISTOVA SLAVA

"Uistinu, naša nam sadašnja ali kratkotrajna i mala nevolja donosi izvanredno veliku i vječnu slavu, nama koji ne smjeramo na vidljivo, nego na nevidljivo, jer je vidljivo prolazno, a nevidljivo je vječno" (2 Kor 4,17-18).
Pavao nam kaže: "Skinite oči sa svojih nevolja. Ne gledajte u stvari koje dolaze na zemlju jer će sve to proći. Vaši problemi ne znače ništa u svjetlu vječne slave koja čeka narod Božji. Nakon jednog trena s njim u raju, ničega se više nećete sjećati."
Pisano je za Krista: "(On) namjesto određene mu radosti podnese križ ne mareći za sramotu" (Heb 12,2). Isus sam je rekao: "Kad vidite da se te stvari događaju, gledajte gore i radujte se! Sve to znači da je vaš dan izbavljenja blizu" (vidi Lk 21,28).
Prema Pavlu, kad tama i nesigurnost napreduju, Bog zapovijeda da u našim srcima zasja čudesno svjetlo.
Pavao ovdje govori o slavnom očitovanju spoznaje slave Kristove koja nam dolazi u našim kušnjama:
"Zbilja, Bog koji je zapovjedio: 'Neka iz tame zasvijetli svjetlo', on je zasvijetlio u našim srcima da osvijetli spoznaju slave Božje na licu Kristovu" (2 Kor 4,6). Pavao opisuje ništa manje nego svježe otkrivenje slave Božje na licu Kristovu.
Kad je Pavao primio to otkrivenje, bio je u zatvoru, siromašan. Iako je živio na oskudnoj zatvorskoj hrani, oživljavao je svježim otkrivenjem Kristove slave koju je dnevno primao.