SAVRŠEN SAVEZ by Gary Wilkerson

"Zato je u svemu morao postati sličan svojoj braći da bude veliki svećenik milostiv (prema ljudima) i vjeran u odnosu prema Bogu da okajava grijehe (izabranoga) naroda" (Heb 2,17).

Uvijek sam si postavljao pitanje u vezi s jednim izrazom u ovom retku – "morao je". Dakako, ovaj odlomak govori o Isusu. Zašto je Isus morao bilo što učiniti? On je Bog. Čitamo da je on odabrao doći na zemlju, odabrao da liječi, odabrao da ljubi sve oko sebe. Dakle, zašto ovdje kaže da je morao učiniti što je učinio – postati tijelo i poslužiti kao živa žrtva za naše grijehe? Nije li jednako mogao izjaviti s neba: "Poslat ću anđele da donesu otkupljenje čovječanstvu"? Ovdje je jedan od nekoliko slučajeva u Pismu gdje je Gospodin angažiran u zapovjeđenom zadatku. Zašto?

Svi znamo da su pod Novim savezom naši grijesi pokriveni Kristovim davor milosti. Dakle, što je savez? To je sporazum između dvije ili više stranaka od kojih se zahtijeva da ispune određene uvjete. Mnogo je vrsta saveza, uključujući bračni savez, kad dvoje ljudi postaje jedan entitet. Zakoniti ugovori su savezi za poslove kad, primjerice, dva vlasnika udružuju svoja nastojanja tako da obje strane imaju korist. Mirovni ugovori između nacija su savezi kad se zaraćene strane usuglašuju da će prestati s neprijateljstvom te jedna drugoj koristiti na druge načine.

Kroz Bibliju vidimo da Bog sklapa saveze sa svojim narodom. U svakom slučaju on kaže: "Evo što ću učiniti na mom kraju. A dok vi držite svoj kraj, evo koji će vam doći blagoslovi i koristi." Bog uvijek drži svoj kraj tih saveza, međutim, čovjek to nikada nije bio u stanju. Uvijek je podbacio da bi održao svoj kraj u svakom savezu.

Gospodin je unaprijed vidio sve to i od samog početka stvorio planove da uvede savršen savez koji se neće moći prekršiti. Naumio je donijeti savez kao nijedan ranije, savez s jedinstvenom odredbom – jamstvom da nijedna strana nikada neće prekršiti taj savez.

Učinio je to sklapajući savez ne s čovjekom, nego s Čovjekom Isusom. Mnogi kršćani misle da je Novi savez isključivo sporazum između Boga i čovjeka, ali ne – to je savez između Oca i njegova Sina. Krist je bio onaj kojega je Bog odabrao da s njim sklopi taj savez – ne Adam, ne Noa, ne vi, ne ja.

Isus sâm je jamstvo da će se taj savez održati. Svaki drugi čovjek bi u njemu podbacio, ali Isus savršeno drži taj savez. To je naše jamstvo!