POTREBNO NAM JE VIŠE UZBUNJIVAČA

Moja molitva je da svaki ud Kristova tijela postane uzbunjivač! Potrebna nam je vojska uzbunjivača koji su tako ispunjeni Duhom Svetim da će uznemiriti grad New York i svaki drugi grad širom svijeta; uzbuniti njihove pokvarene institucije; izazvati postojeće mrtve crkve; uznemiriti vođe, gradonačelnike, gradsko vijeće, vodstvo zajednice! Drugim riječima, potrebni su uzbunjivači Duha Svetog koji će djelovati po Duhu navješćujući Kristovu kraljevsku vlast tako učinkovito da će se čitavi gradovi uzbuniti.

Pavao i Sila bila su dva najveća uzbunjivača na svijetu! Biblija kaže da su ti "ljudi … predali (riskirali) život svoj za našega Gospodina Isusa Krista" (Dj 15,26). Pavao, Barnaba, Sila i Timotej bili su takvi ljudi, hodajući u sili Duha. Kao što je vidljivo u Djelima 16, kad im je Duh Sveti zabranio da govore Riječ u Aziji, pokorili su se. Kad su htjeli poći u Bitiniju i Duh im nije dopustio, umjesto u Bitiniju otišli su pod vodstvom Duha u Troadu.

Zatim je Pavao imao viđenje kako ih neki čovjek poziva u Makedoniju te su odmah krenuli za Filipe, glavni grad Makedonije. Kad su stigli, jedna ih je mlada žena, vračara, slijedila vičući: "Ovi su ljudi sluge najuzvišenijeg Boga; oni navješćuju put spasenja" (Dj 16,17). Nakon što su to mnogo dana podnosili, Pavao "se okrene i reče duhu: 'Zapovijedam ti u ime Isusa Krista da iziđeš iz nje.' I u isti čas iziđe duh" (Dj 16,18). Iznenada se sav grad uzbunio. Ova vračara očito je bila velika turistička atrakcija, ali sad je bila iscijeljena i slavila je Gospodina!

Pavao je uzbudio status quo. Izazvao je đavla koji je ondje godinama vladao. Robovlasnici izbavljene žene odvukli su Pavla i Silu na trg pred pretore. Optužba je bila: "Ovi ljudi … bune naš grad" (Dj 16,20).

Danas nam je potrebno više takvih uzbunjivača!