CHUDÝ ČLOVĚK ÚPÍ K BOHU

V prvních verších Žalmu 51 čteme, že se David odvolává na Boží odpouštějící milostrdentví: “Smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje, pro své velké slitování zahlaď moje nevěrnosti, moji nepravost smyj ze mne dokonale, očisť mě od mého hříchu!"

David věděl co má dělat: "Ty, kdo úpěli, Hospodin slyšel, ze všech soužení je vysvobodil." Žalm 34:17 Drazí svatí, toto je vaše vítězství nad hříchem: absolutní důvěra že nezáleží na tom jak bolestivě jsi hřešil nebo padal, vy sloužíte Pánu který je připraven odpustit, dychtí po tom vás uzdravit, a má v sobě mnohem více milosrdenství než byste kdy potřebovali.

Ten zlý k vám přichází a říká,“Ne! Jestli se dostaneš z toho háčku příliš lehce, skočíš do hříchu znova.” Nechá vás cítit se ubohými, nehodnými zvednout ruce k chvále Bohu, nebo dokonce přijmout jeho Slovo. Ale máme zdraň: Úpějte jako David úpěl, z celého vašeho srdce. Jdete k Bohu a řekněte mi, “Pane, Ty mě miluješ. Vím, že jsi připraven mi odpustit. Přiznávám se.”

V ten moment jste čistí s Bohem. Nemusíte platit za váš hřích. Bůh vás miluje tak moc, že za vás dal svého Syna, který za to už vlastně zaplatil. Milosrdný, milující advokát touží po tom vám pomoci a postarat se o vás:”Toto vám píšu, děti moje, abyste nehřešili. Avšak zhřeší-li kdo, máme u Otce přímluvce, Ježíš Krista spravedlivého." 1 Jan 2:1

Moje malá vnučka chtěla jít po nízké betonové zdi. Jak jsem jí jistil ze zadu, snažila se mě rukou odehnat. Nechal jsem ji jít samotnou a ona poté spadla (ale aniž by si ublížila). Kdyžupadla, já jsem jí nesekýroval a neřekl jsem jí, “Podívej co jsi udělala. Užnejsi moje vnučka!”

Pán mi řekl, “Davide, dopřeješ si takto milovat toto dítě, ale mě nedovolíš milovat tě také tak. Ty se naplňuješhrdostí nad tvými dětmi, ale nedovolíš mě udělat to stejné s tebou.”

Bible říká, že Bůh se těší svými dětmi!