MIHEJEVO PROROŠTVO

Mihej je bio prorok koji je vidio crkvu kroz Božje oči i to je uzrokovalo da mu duša rida i tuguje! U duhu je vidio što je vidio Bog – duboke, strašne grijehe naroda, pastira i vođa. Vidio je idolopoklonstvo. Bludnička crkva zarađivala je bludničku plaću.

"Zato ću zakukati i zaridati, ići ću gol i bos … jer njenoj rani nema lijeka, sve do Jude dopire, dotiče Vrata moga naroda, sve do Jeruzalema" (Mih 1,8-9).

Poslušajte Mihejevu tužaljku: "Jer nesreća silazi od Jahve sve do vrata jeruzalemskih … jer su se u tebi našla zločinstva Izraelova" (Mih 1,12-13).

Mihej je u narodu Božjem vidio neizlječivu bolest i neizbježan sud. Pogledajte što Bog naziva pobunom i vidite što je uzrokovalo njegovu parbu s njima:
  1. Nova zamisao pohlepe, inscenirana od plaćenih slugu Božjih, u vezi s novcem, imetkom, uspjehom. 
  2. Naglasak na njima samima: "Teško onima koji smišljaju nedjelo … jer je sila u njihovoj ruci. Zažele li polja … i kuće, uzimaju ih; čine nasilje (mom narodu)" (Mih 2,1-2). 
  3. Odbacivanje prorokovih upozorenja i govorenje ljudima da propovijedanje o sudu nije od Boga, da je to suprotno njegovu karakteru! "Ne prorokujte … je li Duh Gospodnji (nestrpljiv)?" (Mih 2,6-7). 
Lažni proroci i pastiri otimači rekli su Miheju da ušuti! "Ne propovijedaj toliko o sudu! Mi smo narod Božji; on nas ljubi. Na nama neće biti suda." Doslovno tumačenje je: "Odbaci to! Odbaci ovu poruku o sudu na narod Božji! Prestani sramotiti dobre ljude! To nije od Boga."

Ali poslušajte Mihejev odgovor! "'Ne prorokujte!' – oni prorokuju. 'Ne prorokujte o tome; sramota neće odstupiti'" (Mih 2,6). Drugim riječima, ako se ova poruka ne propovijeda, sramota ovog mjesta nikada neće odstupiti. "Zar moje riječi nisu donijele dobro onima koji hode pravo?" (Mih 2,7).