POTPUNA POBJEDA

"Potom su Amonci prešli Jordan da zovojšte i na Judu, Benjamina i na Efrajima te se Izrael nađe u velikoj nevolji" (Suci 10,9)

Amonce je Bog upotrijebio da isprave Izrelove grijehe (vidi Suci 10,6-8). Sad je njihova vojska išla prema Izraelu! Narod Božji bio je smeten i jadan i počeli su priznavati svoje grijehe: "Izraelci odgovoriše Jahvi: 'Sagriješili smo! Čini s nama što ti drago, samo nas danas izbavi'" (Suci 10,15).

Grijeh je tako vladao narodom da nisu mogli ni zamisliti tražiti Boga išta drugo osim da ih poštedi. Njihova molitva bila je jedna od najjednostavnijih molitava: "Gospodine, izbavi nas samo ovaj put! Ne dopusti da budemo poraženi i da nas naš neprijatelj pregazi!"

Molili su za jednu jedinu pobjedu, ali Bog je imao nešto više na pameti te je i više nego odgovorio na njihovu molitvu! Nije Izrael dobio samo zaštitu, nego su stekli i nadmoć! Potpuno su svladali Amonce!

"Jiftah krenu protiv Amonaca da ih napadne, i Jahve ih izruči u njegove ruke. I porazi ih Jiftah od Aroera do blizu Minita – u dvadeset gradova – … i Amonci bijahu poraženi pred Izraelom" (Suci 11,32-33).

Ne samo da je Bog izbavio Izraela, nego im je dao hrabrost i vodstvo da poraze Amonce! Tako su ih svladali da ih od tog vremena više nikada nisu uznemiravali! Imali su potpunu pobjedu!

Upravo tako Bog želi i više nego odgovoriti i svome narodu danas! Većina kršćana moli: "Gospodine, daj mi pobjedu samo u ovoj bitki!" Ali Gospodin odgovara: "Dat ću ti to, ali u pričuvi imam za tebe daleko više. Želim da poraziš svoga neprijatelja, ali ne samo u ovoj jednoj pobjedi. Želim da imaš potpunu pobjedu!"

Ljubljeni, on vam želi dati silu ne samo da pobijedite, nego da pokorite svoga neprijatelja! On ne želi samo da pobijedite grijeh, nego da budete i više nego pobjednik. Ne samo da imate život, nego da imate život u izobilju. Ne samo da imate radost, nego da imate radost neiskazanu i punu slave. Ne samo da bude slobodni od straha za jedan dan, tjedan ili mjesec – nego sve dane svog života!