VRIJEME ZAHVALJIVANJA

Ovaj predmet zahvaljivanja došao mi je nedavno tijekom razdoblja velike osobne težine. U to vrijeme na našoj crkvenoj zgradi trebao se obaviti veliki posao. Nagomilali su se problemi kod članova crkve. Svi koje sam znao činilo se da prolaze kroz neku kušnju. A ja sam osjećao breme svega toga.

Otišao sam u svoj ured i sjeo žaleći sam sebe. Počeo sam prigovarati Bogu: "Gospodine, kako ćeš me dugo držati u ovoj vatri? Kako dugo moram moliti u vezi s tim stvarima prije nego nešto učiniš? Kad ćeš mi odgovoriti, Bože?"

Iznenada je Duh Sveti pao na mene i posramio sam se. Duh je šapnuo mom srcu: "Odmah mi počni zahvaljivati, Davide. Donesi mi žrtvu zavaljivanja – za sve prošle stvari koje sam za tebe učinio i za one koje ću učiniti u budućnosti. Prinesi mi žrtvu zahvaljivanja – i iznenada će sve izgledati drukčije!"

Te su riječi naišle na plodno tlo u mom duhu. Ali pitao sam se: "Što Gospodin misli pod 'žrtvom zahvaljivanja'?" Pogledao sam taj izraz u Pismu i bio sam zapanjen nad svim nađenim redcima u vezi s tim:

• "Nek prinose žrtve zahvalnice i kličući nek djela njegova kazuju" (Ps 107,22).
• Tebi ću prinijeti žrtve zahvalne, zazvat ću ime Jahvino" (Ps 116,17).
• "Pred lice mu stupimo s hvalama, kličimo mu u pjesmama" (Ps 95,2).
• "Uđite s hvalama na vrata njegova, u dvore njegovo s pjesmama; hvalite ga, ime mu slavite" (Ps 100,4).

Živimo u vrijeme kad je naš veliki svećenik Isus već predstavio žrtvu svoje vlastite krvi Ocu da učini pomirenje za naše grijehe. Krist je zbrisao sve naše prijestupe da se više nikada ne spominju protiv nas. Dakle, za nas je djelo pomirenja završeno.

Međutim, poput Izraelaca, i mi moramo doći u Gospodnje dvore kao što kaže Psalam 100 – sa zahvaljivanjem i slavljenjem. I mi moramo donijeti sa sobom dva "jarca". "Uzmite sa sobom riječi i Jahvi se vratite. Recite mu: 'Skini sa nas bezakonje, i dobrohotno primi da ti prinesemo plod svojih usana'" (Hoš 14,3). Riječ "plod" ovdje predstavlja naše usne ili riječi. Potpuno značenje ovoga izraza u hebrejskom je: "Prinijet ćemo ti mlade junce, štoviše naše usne."

Naš prinos zahvalnosti trebamo učiniti s dva jarca koja donosimo – prinos naših usana ili glasa. Bog govori: "Donesi u moju nazočnost svoje riječi zahvaljivanja. Govori i slavi me!"

Mi više ne trebalo donositi Bogu žrtve od krvi ili prinose od srebra i zlata za pomirenje. Umjesto stoga, trebamo mu donijeti žrtvu slave i hvale s naših usana: "Po Isusu, dakle, uvijek prinosimo Bogu žrtve hvale, to jest plod usana koje hvalom slave njegovo ime" (Heb 13,15). "Plod usana" je zahvalnost!