SAVRŠENOG SRCA

Pred Gospodinom je moguće hodati savršenog srca! Bog je rekao Abrahamu: "Ja sam Bog Svemogući: hodaj preda mnom i budi savršen" (Post 17,1).

Bog je rekao i djeci Izraelovoj: "Budi savršen pred Jahvom, Bogom svojim" (Pnz 18,13). David je odlučio u svom srcu da će biti poslušan toj zapovijedi. Rekao je: "Razmotrit ću put savršenstva … Hodit ću u domu svojemu savršenog srca" (Ps 101,2).

Pismo isto tako ističe da je Salomon podbacio u toj Božjoj zapovijedi da bude savršen: "Srce njegovo nije više bilo savršeno pred Jahvom, kao što je pripadalo srce njegova oca Davida … nije se sasvim pokoravao Jahvi kao što se pokoravao njegov otac David" (1 Kr 11,4-6).

Gospodnju zapovijed da budemo savršeni vidimo i u Novom zavjetu. Isus je rekao: "Dakle: budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski" (Mt 5,48).

Pavao je pisao: "… da učinimo savršenim svakog čovjeka u Kristu" (Kol 1,28). Zatim u istoj Poslanici: "… da biste postali savršeni i puni svega što je po volji Božjoj" (Kol 4,12).

I Petar je rekao: "Bog, izvor svakovrsne milosti, onaj koji vas je u Kristu pozvao u svoju vječnu slavu, sam će vas, kad budete neko vrijeme trpjeli, usavršiti, učvrstiti, ojačati i utvrditi" (1 Pt 5,10).

Savršenstvo ne znači bezgrešno srce, bez mane. Čovjek sudi po vanjskom izgledu, onim što vidi. Ali Bog sudi srce, nevidljive motive (1 Sam 16,7). Za Davida je rečeno da je imao savršeno srce pred Bogom "sve dane svoga života", no ipak je često iznevjerio Gospodina. Njegov život zauvijek je bio obilježen preljubom i strašnim ubojstvom.

Osnovna definicija savršenosti je: cjelovitost, zrelost. Na hebrejskom i grčkom, ova definicija uključuje: poštenje, biti bez mrlje, bez sramote, potpuno poslušan. To znači, završiti što je započeto; potpuno izvršenje. Wesley je to nazivao "neprestanom poslušnošću". Savršeno srce je srce koje odgovara. Ono brzo i potpuno odgovara na Gospodnje pozive, šapate ili upozorenja. To srce govori sve vrijeme: "Govori, Gospodine, sluša sluga tvoj. Pokaži mi put i hodat ću njime."