TRI KRUHA by Carter Conlon

Biblija nam govori da je jedna osoba došla u ponoć govoreći: "Prijatelju, pozajmi mi tri kruha, jer mi je došao prijatelj s puta, a nemam što staviti pred njega" (Lk 11,5-6). Isus nikada ne baca brojeve nasumce, dakle, mora biti neko značenje u tome. Osim toga, ne znam nikoga tko bi mogao pojesti tri kolača kruha odjednom. Što on točno ovdje pokušava reći?

Evo kako ja to vidim: Prvi kolač kruha predstavlja suosjećanje Boga Oca. Pismo nam kaže: "Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog Sina da ne pogine ni jedan koji u nj vjeruje, već da ima život vječni" (Iv 3,16). Vi i ja trebamo suosjećanje Božje, jer će nas to odvući da ne živimo samo za sebe. Suosjećanje Božje je ono što će nas potaknuti da idemo dalje od pukih riječi: "Daj nam kruh, daj nam izbavljenje, daj nam oproštenje!"

Kad idemo dalje od samoga sebe sa suosjećajnošću Božjom, ulazimo u ono što vjerujem da predstavlja drugi kolač kruha: odvažnost Sina. Kad je Isus bio u getsemanijskom vrtu, rekao je: "Ako je moguće, Oče, otkloni ovaj kalež od mene. Ipak, neka ne bude moja volja, nego ono što ti želiš za moj život" (vidi Mk 14,36). Vi i ja trebamo istu odvažnost da bismo odložili svoju vlastitu volju i prihvatili Božju – živeći kao njegovi svjedoci u ovoj generaciji. Bit će nam potrebna nadnaravna snaga da idemo na tržnice i stojimo za Krista usred neprijateljske generacije koja se odupire svome vlastitom spasenju.

U svjetlu ovoga, zahvalan sam Bogu da je tamo bio i treći kruh: sila Duha Svetog. To je Gospodnje obećanje onima koji pripadaju njemu i voljni su uključiti se u njegovo djelo na zemlji. To je za one koji više nisu zadovoljni odlaziti u molitvenu klijet zabrinuti samo za svoje vlastite potrebe. Naprotiv, ganuti su potrebama ove generacije. To su ljudi koji će imati silu u svojim molitvama.

__________

Carter Conlon pridružio se pastoralnom osoblju crkve Times Square 1994. godine na poziv pastora osnivača Davida Wilkersona i postavljen je u službu starijeg pastora 2001. godine. Kao snažan, suosjećajan vođa, čest je govornik na konferencijama za pastore i vođe koje održava World Challenge širom svijeta.