GDJE PREBIVA BOG?

Kad je Isus bio odnesen u nebo, apostol Ivan primio je veličanstveno viđenje slave. Rekao je: "Hrama ne vidjeh u njemu. Njegov hram, naime, jest Gospodin, Bog, Svemogući, i Janje … Janje mu je svjetiljka" (Otk 21,22-23). Drugim riječima, jedini hram u nebu je sam Isus.

Sad kad je hram Božji u slavi, sjedeći Bogu s desne, gdje prebiva Gospodin na zemlji? Iako sam Bog pita: "Kakvu ćete mi kući sagraditi? Gdje je mjesto moga počinka?" znamo da ga nikakva zgrada ne može obuhvatiti. On nije u katedrali sv. Petra u Vatikanu niti je u katedrali sv. Patrika u gradu New Yorku. Nije ni u jednoj katedrali Europe. Ne, kao što je Pavao izjavio u Ateni na Areopagu: "Bog, Stvoritelj svijeta i svega što je u njemu, on koji je Gospodar neba i zemlje, ne prebiva u hramovima sagrađenim rukom" (Dj 17,24). Jednostavno rečeno, ako tražimo Božje prebivalište u nekoj zgradi, nećemo ga naći.

Gospodin je našao svoje prebivalište – on živi i počiva u tijelima ljudi koje je stvorio. Pavao izjavljuje da je hram Božji sada u ljudskom tijelu: "Ne znate li da ste hram Božji i da Duh Božji prebiva u vama" (1 Kor 3,16).

Jednom kad stavimo svoju vjeru u Isusa, postajemo njegov hram, samo Božje prebivalište. To je najvidljivije bilo očitovano u gornjoj sobi. Ondje je Duh Sveti pao na učenike i ispunio ih samim sobom. Zahtijevao je njihovo posvećeno tijelo kao hram Božji u koji će doći Otac i ondje živjeti. Duh im je pomogao usmrtiti i uništiti djela njihova grešnog tijela. I dao im je snagu da žive pobjedonosno. Njihova su tijela postala hram Božji, prebivalište ne sagrađeno rukom.

Isus kaže: "Ako me tko ljubi, držat će moju riječ, i moj će ga Otac ljubiti; k njemu ćemo doći i kod njega se nastaniti" (Iv 14,23). Stan je mjesto boravka, mjesto prebivanja.

Pavao kaže: "Proslavite, dakle, Boga, svojim tijelom i svojim duhom, koji su Božji" (1 Kor 6,20). Drugim riječima, pripadate Bogu i on želi da ste njegovo odmaralište. Otvorite svoje srce za ovu istinu i proslavite ga primajući to.