SLUŽBA OSVJEŽAVANJA

U Djelima 27 Pavao je na brodu na putu za Rim. Kad je lađa pristala u Sidonu, Pavao je molio stotinika, odgovorna za sužnje, za dopuštenje da posjeti neke prijatelje u tom gradu i "Julije ... mu je dopustio da ode k svojim prijateljima i da iskoristi njihove usluge (da se osvježi)" (Dj 27,3). Tu je još jedna Božja prilika kad koristi vjernike da osvježe druge vjernike.


To nalazimo i u Drugoj poslanici Timoteju, gdje Pavao piše o jednom vjerniku:


"Neka Gospodin bude milostiv Oneziforovu domu jer me često utješio; nije se stidio mojih okova, već, naprotiv, kad je došao u Rim, brižno me potražio i našao ... (i) koliko mi je usluga učinio" (2 Tim 1,16-18).


Onezifor je bio jedan od Pavlovih duhovnih sinova koji je tako duboko i bezuvjetno ljubio Pavla da ga je tražio i u njegovim trpljenjima. Jednom kad je Pavao bio utamničen, Onezifor je prošao gradom tražeći ga dok ga nije našao. Njegov je motiv bio jednostavan: "Moj brat trpi. Pretrpio je užas brodoloma, a sada ga muči i sotona. Moram ga ohrabriti."


Služba osvježavanja jasno uključuje traženje onih koji su povrijeđeni. Ovih dana mnogo slušamo kako se govori o sili u crkvi: sili za iscjeljenje bolesnih, sili za zadobivanje izgubljenih, sili za pobjedu nad grijehom. Ali ja vam kažem da postoji velika sila iscjeljenja koja istječe iz osvježenog i obnovljenog čovjeka. Potištenost, duševna muka ili uznemiren duh mogu izazvati razne fizičke bolesti, ali duh koji je obnovljen i ohrabren – onaj koji je učinjen da osjeća da je prihvaćen, ljubljen i potrebit – pomast je iscjeljenja koja je najpotrebnija.


Ovu službu osvježavanja nalazimo i u Starom zavjetu. Kad je kralj Šaul lovio Davida, David je bio iscrpljen i povrijeđen i prisiljen bježati dan i noć. Tijekom tog vremena, mislio je da je odbačen od Božjih vođa i Božjega naroda. A onda mu je u jednom kritičnom trenutku došao prijatelj Jonatan:


"Tada Šaulov sin Jonatan krenu na put i dođe k Davidu ... i ohrabri ga u ime Božje. Reče mu: 'Ne boj se, jer te neće stići ruka moga oca Šaula. Ti ćeš kraljevati nad Izraelom, a ja ću biti drugi do tebe'" (1 Sam 23,16-17).


To je bilo sve što je David trebao čuti i odmah mu se duh osvježio da ide dalje. U Pismu iznova i iznova nalazimo takav primjer: da bi osvježio svoje ljubljene, Bog ne šalje anđela ni objavu nego drugog vjernika.