VJERUJUĆI U LJUBAV BOŽJU

Duh Sveti me vodio da molim za veće razumijevanje ljubavi Božje. Nakon što sam pročitao 1 Iv 4,16 shvatio sam kako jako malo znam o življenju i hodanju u ljubavi Božjoj. "A mi smo upoznali ljubav koju Bog ima u nama, i vjerovali u nju. Bog je ljubav: tko ostaje u ljubavi, ostaje u Bogu i Bog u njemu."

Vjerujem da većina kršćana samo teološki zna o ljubavi Božjoj za njih. Učili su o ljubavi iz redaka Pisma i čuli su o njoj propovijedati, međutim, njihovo razumijevanje ograničeno je na redak iz dječje pjesmice: "Isus me ljubi, to znam ja, jer mi tako kaže moja Biblija."

Vjerujemo da Bog ljubi nas, svijet i izgubljene, ali to je apstraktna vjera! Malo je kršćana koji mogu reći s autoritetom: "Da, znam da me Isus ljubi jer razumijem što je njegova ljubav. Ona je temelj moga dnevnog hodanja."

Dnevno hodanje mnogih kršćana, međutim, nije hodanje s vjerovanjem u ljubav Božju; umjesto toga, žive pod oblakom krivnje, straha i osude. Bog vas nije spasio da živite u osudi. Isus je rekao: "Zaista, zaista, kažem vam, tko sluša moju riječ i vjeruje onomu koji me posla, ima vječni život. On ne dolazi na sud, već je prešao iz smrti u život" (Iv 5,24).

"Sad, dakle, nema više nikakve osude onima koji su u Kristu Isusu, koji ne žive po tijelu, nego po Duhu" (Rim 8,1). Sva krivnja i osuda očito su od đavla. Jedno od značenja riječi osuda je gnjev. To govori da nećete doći pod njegov sud – da ćete na Sudnji dan biti slobodni od gnjeva. Ali osuda je isto tako "osjećaj da nikada niste dosegli mjerilo". A Riječ nas uči da vjernik neće doći pod osjećaj da nikada ne doseže mjerilo!

"… da Krist stanuje u vašim srcima po vjeri; da u ljubavi uvriježeni i utemeljeni budete sposobni shvatiti zajedno sa svim svetima koja je tu širina, duljina, visina i dubina, i upoznati ljubav Kristovu koja nadilazi spoznaju: da budete ispunjeni do sve punine koja dolazi od Boga" (Ef 3,17-19).

Uvriježen i utemeljen ovdje znači "pod vama sagrađen dubok i čvrst temelj spoznaje i razumijevanja ljubavi Božje za vas". Drugim riječima, spoznaja ljubavi Božje za vas temeljna je istina na kojoj se moraju graditi sva druge istine!

Bog vas ljubi!