POTREBAN VAM JE DUH SVETI

Neki su spašeni prije više godina, neki možda prije godinu dana, a neki prije svega nekoliko mjeseci ili tjedana. Biti spašen od grijeha je divno! Sve staro nestaje i sve novo nastaje. Tako sam sretan da ste spašeni!

Ali da biste bili dobar vojnik u službi našega Gospodina Isusa Krista, nije dovoljno biti samo spašen. Za vas postoji daleko više! Morate biti kršteni u Duhu Svetom!

U Pavlovo vrijeme neki vjernici nisu ni znali da postoji Duh Sveti. "Upita ih: 'Jeste li primili Duha Svetoga kad ste postali vjernici?' 'Ne, nismo ni čuli da postoji Duh Sveti'" (Dj 19,2). Ti su ljudi bili spašeni, ali jasno je da nisu bili ispunjeni ili kršteni u Duhu Svetom.

Vjerujem da smo spašeni kroz silu i službu Duha Svetoga. Ali Pismo nam govori da kao dodatak tome postoji i krštenje, ispunjenje, posjedovanje koje Duh Sveti čini u nama!

Isus nije poslao svoje učenike i sljedbenike u svijet dok nisu bili kršteni u Duhu Svetom. Ti su učenici definitivno imali čista srca. Imali su vjeru da ozdravljaju bolesne i izbacuju demone. Imali su Riječ Gospodnju i već su propovijedali Krista i zadobivali obraćenike. Bili su svjedoci njegova uskrsnuća. Što bi još trebalo biti? Za Isusa su bili spremni umrijeti! Nije li njihova ljubav bila dovoljna da ih pošalje u svijet da čine njegovo djelo?

Ljubljeni, ništa od toga nije bilo dovoljno! Definitivno je postojalo više: "Ali, primit ćete snagu pošto Duh Sveti dođe na vas, pa ćete mi biti svjedoci u Jeruzalemu, u svoj Judeji, u Samariji i sve do kraja zemlje" (Dj 1,8).

Želite li doista Duha Svetoga? Želite li da padne na vas i krsti vas ognjem? Morate biti uvjereni da je to i za vas. Morate doći do točke kad ćete znati da ste ništa, da nemate ništa i da ne možete ništa činiti bez sile i vodstva Duha Svetoga.

Morate znati da on još uvijek krštava, da još uvijek pada na vjernike – uzimajući u posjed njihova tijela! "Obratite se … I neka se svaki od vas krsti u ime Isusa Krista za oproštenje grijeha; tako ćete primiti dar – Duha Svetoga. Vama je, naime, ovaj obećani dar namijenjen, vašoj djeci i svima koji su daleko, koliko god ih pozove k sebi Gospodin, naš Bog" (Dj 2,38-39).

Svakoga sata svakoga dana mnogi širom svijeta krštavaju se u Duhu Svetom! Pročitali su ovo obećanje u Bibliji ili su o njemu čuli propovijedati. I tako su zavapili zahtijevajući to obećanje i bili su kršteni.

Krštenje je posebno za one koji žive u posljednjim danima. "U posljednje ću vrijeme – veli Gospodin – izliti od svoga Duha na svako ljudsko biće … u ono ću vrijeme izliti od svoga Duha …" (Dj 2,17-18). Trebate ga tražiti: "…koliko će više Otac nebeski dati Duha Svetoga onima koji ga mole?" (Lk 11,13).

Bog želi da živite i hodate po Duhu. Ne biste smjeli trčati da nađete nekoga drugoga da ispuni potrebu. Vi ste pozvani govoriti Riječ Božju kao što vam je Duh da i polagati ruke na bolesne te izbacivati đavole upravo kao i apostoli. Pozvani smo biti svjedoci koji su puni Duha Svetoga i sile!