VJEROVANJE BOGU

Razmislimo o svjedočanstvu koje širimo o našem slavnom Gospodinu. Kažemo da će on providjeti, nazivajući ga Jahve Jire. Navješćujemo njegova obećanja da će se pobrinuti za svoju djecu. On obećava:
"Učinih tako poradi imena svojega, da se ono ne oskvrne naočigled naroda (pogana) na čije oči izvedoh (Izraela) " (Ez 20,14).
On u biti kaže: "Kad sam izbavljao Izraela, to nije bilo u nekom skrivenom kutu. Vršio sam čuda za njih pred cijelim svijetom. Sad želim činiti isto u vašoj generaciji."
Dragi sveti, suočavate li se s teškom situacijom? Jeste li u ranjivom ili riskantnom položaju? Jeste li zaključili: "Izbaviti me može jedino čudo od Gospodina"?
BOŽJI SE NAROD NEĆE POSTIDJETI
Možda ne možemo odgonetnuti kako će Bog izvesti svoje izbavljenje; ali nitko ni u Bibliji  nije. Ali znamo da samo jedan od njegovih anđela može u bijeg natjerati mnoštvo. Gospodin nikada neće dopustiti da se njegov narod postidi!
Upravo sada on nam govori kao što je rekao Izraelu: "Pozvao sam vas iz vaših grijeha i postavio pred oči svima oko vas kako bih mogao proslaviti svoje ime. Ja sam bio onaj koji vas je pozvao i ja ću vas izbaviti pred očima bezbožnih, radi svoga imena." Dakle, hoćete li sad hodati u onome što propovijedate i tvrdite da vjerujete? Hoćete li obvezati Boga na njegovu Riječ da mu se ime proslavi pred mnoštvom?
O, da svi prisvojimo Davidovu molitvu za ova vremena:
"A ti, o Jahve, rad imena svog zauzmi se za me, spasi me, jer je dobrostiva ljubav tvoja" (Ps 109,21).
Bog nikada neće predati sramoti svoj narod koji se pouzdaje u njega. Održat će vam svoju Riječ jer je na kocki njegova čast.