GDJE STOJITE

U Izlasku 33, Mojsije nije znao da ga Bog namjerava uvesti u veće otkrivenje svoje slave i naravi. Ovo otkrivenje trebalo je ići daleko iznad prijateljstva, daleko iznad prisnosti. A to otkrivenje Bog želi da zna sav njegov povrijeđen narod.

Gospodin je rekao Mojsiju da će mu pokazati svoju slavu: "Dopustit ću da ispred tebe prođe sav moj sjaj … i pred tobom ću izustiti svoje ime Jahve" (Izl 33,19). Zatim je rekao: "A ti … moga lica ne možeš vidjeti, jer ne može čovjek mene vidjeti i na životu ostati … (Ali) evo mjesto ovdje uza me … Stani na pećinu! Dok moja slava bude prolazila, stavit ću te u pukotinu pećine i svojom te rukom zakloniti dok ne prođem" (Izl 33,20-22).

Hebrejska riječi za slavu u ovom odlomku znači "moje vlastito ja". Bog je govorio Mojsiju: "Ja sam ću proći pored tebe." Jedan prijevod kaže to ovako: "Sakrit ću te u duplji stijene i braniti te zaštitom svoje snage dok ne prođem."

To je ono što je apostol Pavao mislio kad kaže da smo "skriveni u Kristu". Kad iznevjerimo Boga – kad žalosno sagriješimo protiv svjetla – ne smijemo se zadržavati u svome palom stanju. Naprotiv, brzo moramo potrčati Isusu da se sakrijemo u Stijeni. Pavao piše: "Naši očevi … svi su pili isto duhovno piće. Pili su, naime, iz duhovne stijene koja ih je pratila, a ta stijena bijaše Krist" (1 Kor 10,1.4).

Koje je to bilo veliko otkrivenje koje je Bog dao Mojsiju o sebi? Što je istina o njemu koju trebamo posvetiti u našim srcima? Evo je:

"Reče Jahve Mojsiju … 'Budi gotov do jutra. Onda, ujutro, popni se na brdo Sinaj' … Jahve se spusti u liku oblaka, a on stade preda nj i zazva Ime: 'Jahve!' Jahve prođe ispred njega te se javi: 'Jahve! Jahve! Bog milosrdan i milostiv, spor na srdžbu, bogat ljubavlju i vjernošću, iskazuje milost tisućama, odnosi opačinu, grijeh i prijestup, ali krivca nekažnjena ne ostavlja'" (Izl 34,1-2; 5-7).

Tu je veliko otkrivenje, potpuna slika o tome tko je Bog. Gospodin je rekao Mojsiju: "Popni se ujutro na ovu stijenu. Dat ću ti nadu koja će te održati. Pokazat ću ti svoje srce kao što ga nikada ranije nisi vidio." Što je bila "slava" koju je Mojsije tražio od Gospodina?

Evo slave: Bog koji je "milosrdan i milostiv, spor na srdžbu, bogat ljubavlju i vjernošću, iskazuje milost tisućama, odnosi opačinu, grijeh i prijestup, ali krivca nekažnjena ne ostavlja".

Krist je potpuni izraz te slave. Doista, sve što je u Ocu, utjelovljeno je u Sinu. Isus je bio poslan na zemlju da nam donese tu slavu.